Verbindt mens en organisatie

Hoe doe je dat?

De identiteit van een organisatie en de persoonlijke identiteit van de mensen die er werken beïnvloeden elkaar in belangrijke mate. De opvattingen van medewerkers, hun normen, waarden, aannames, wereldbeeld, vooronderstellingen en manier van doen is wat klanten en anderen zien, voelen en ervaren van het bedrijf. 

Mensen zijn betekenis gevende wezens. Ze streven naar een bestaan dat er toe doet in de context van hun leven en leefwereld. Wat ze doen moet zin hebben, een doel dienen en een perspectief bieden dat verder reikt dan de dag van vandaag. Dan kunnen ze zich verbinden aan de organisatie, de mensen die er werken en de klanten voor wie ze werken. Bezieling en spirit ontstaan namelijk in de geest en in het hart.

Waarom?

In de praktijk van alledag zijn verreweg de meeste mensen zich niet bewust van de invloed die zij hebben op de organisatie-identiteit en het belang van hun persoonlijke identiteit. Ze doen hun werk en dat willen ze graag goed doen. Maar in dat werk moeten ze zich vooral houden aan regels, wetten, protocollen, formats en strakke kaders om de financieel economische doelen te realiseren en tegemoet te komen aan de kritiek van de samenleving. 

Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op hun inspirerende en bezielende vermogen. Daarvan raken ze in een spagaat; want hoe kun je jezelf en anderen inspireren en bezielen als de tijd opgaat aan het zo goed mogelijk voldoen aan de regels, wetten en formats?

Volgens Willemien werkt het zo

Bedrijven en de mensen die er werken onderscheiden zich door hun manier van doen en door de dingen die ze laten. In die daden en de wijze waarop het bedrijf en de medewerkers daar rekenschap over afleggen toont zich de identiteit van de medewerkers en van de organisatie. 

Het onderscheid zit dus niet in een gelikte marketingcampagne, in hoge marktaandelen of in forse winsten. Evenmin in kloppende cijfers en het zich houden aan de wetten, regels en protocollen of de processen goed in orde hebben. Dat zijn randvoorwaarden, je hebt er simpelweg voor te zorgen dat deze in orde zijn. 

Een sterke zelfbewuste identiteit ontstaat als mensen weten waar ze vandaan komen, naar toe gaan, aan bijdragen. Als mensen het waardenkader van henzelf en hun bedrijf kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk zijn ze beter in staat de effecten van hun doen en laten op lange termijn te overzien en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Wat iemand doet en laat is namelijk altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid, die evenveel zegt over zijn of haar persoonlijke waarden en identiteit als over de waarden en identiteit van het bedrijf dat hij of zij vertegenwoordigt.